Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2013

fun-in-funeral
0186 0a09
Reposted fromlaj laj vianotforgetme notforgetme
fun-in-funeral
7991 ce75
Reposted fromfascinating fascinating viaundine undine
9427 4de2
Reposted frommrautyna mrautyna viaundine undine
fun-in-funeral
1700 da4c
Reposted fromxalchemic xalchemic viawerterowska werterowska
fun-in-funeral
1085 e966
fun-in-funeral
fun-in-funeral
fun-in-funeral
Jakoś taki jestem smutny chyba w sumie. Lubię się czasami powygłupiać, ale tak naprawdę to chyba jestem taki jakiś smutny. Nie chce mi się za bardzo śmiać. Z czego tu się śmiać? Co ma być takiego fajnego? Nie no, fajnie, generalnie jest fajnie, ale tak w ogóle to jak się tak pomyśli o tym wszystkim, co się dzieje i o tym, że człowiek jeszcze musi parę rzeczy zrobić w życiu to jakoś mnie to specjalnie nie zachęca.
— Robert Więckiewicz
Reposted fromkonwalia konwalia vianotforgetme notforgetme
fun-in-funeral
Edinburgh by rostbiff
Reposted fromtwice twice vianotforgetme notforgetme
fun-in-funeral
4223 e3b7
Reposted frombluesunday bluesunday vianotforgetme notforgetme
7870 c466
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viairmelin irmelin


Submitted by JoyofLife
Reposted frominspired inspired viaamagicalplace amagicalplace
2020 3778 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viavonmiau vonmiau
fun-in-funeral
2015 a57d
Reposted frommindfields mindfields viaamagicalplace amagicalplace
fun-in-funeral
8225 4bee
Reposted fromretaliate retaliate viaamagicalplace amagicalplace
fun-in-funeral
fun-in-funeral
1836 1652 500
Reposted fromIriss Iriss viaamagicalplace amagicalplace
fun-in-funeral
4661 3a0d
Reposted fromjumble jumble viamrautyna mrautyna
fun-in-funeral
Jestem inna, niechciana, nie można mnie kochać. jestem tylko niefortunnym zbiegiem okoliczności.
Reposted fromwhaaaat whaaaat viameds meds
fun-in-funeral
2396 a64e
Reposted fromebis ebis viabluedeath bluedeath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl